Flytting av gang- og sykkelvei

25.august 2021

Vi har i dag lagt om gang- og sykkelveien langs Ryfylkegaten. Den er nå plassert langs sykehjemmet og den som går langs sjøen vil bli stengt iløpet av dagen eller i morgen.

Dette gjør vi for å ha en sikrest mulig gang- og sykkelsti for våre myke trafikanter.

Fotgjengerovergangen vil også bli tilpasset den nye traseen.