Støyende arbeid

24.august 2021

Vi er i gang med arbeider etter ferien og har startet opp med diverse arbeider forskjellige steder på tomten.

Langs Ryfylkegaten har vi startet opp med spuntarbeid i forbindelse med byggegrop til en VA pumpestasjon som kommer i forlengelsen av selve brannstasjonsbygget. Dette arbeidet medfører en del støy, så vi tilstreber oss at dette arbeidet kan utføres så raskt som mulig. Vi har som mål å være ferdige med dette arbeidet inne 2 uker fra nå. Det vil ikke pågå støyende arbeider utenom vanlig arbeidstid, fra kl. 07.00 – 17.00. Dette arbeidet går under kategorien kortvarig arbeid og vi mener å være innenfor regelverket når det gjelder støy. Nederst i artikkelen ligger en støytabell som er klippet ut fra Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging. Tabellen er fra kapittel 6.

På andre siden av tomten er vi nå i gang med å forskale og skal støpe en senke kum til Lyse Neo sitt fjernkjøleanlegg. Denne kummen prefabrikkeres på land og skal så senkes ned i et hull og under havnivå. Når vi skal heise ned kummen vil vi benytte 2 stykk mobilkraner. Fortsettelsen av byggingen av Lyse Neo sitt fjernkjøleanlegg og ny nettstasjon vil kreve at vi peler før vi kan bygge videre. Dette er også støyende arbeider og vi vil komme med informasjon i forkant av oppstart på dette arbeidet når vi vet eksakt når vi starter opp.

I tillegg til disse arbeidene er vi i full gang med å fjerne forurensede masser i grunnen samt forurenset betong på kaiområdet.

Støping av kum til fjernkjøleanlegg

Spunting av byggegrop for VA pumpestasjon